کردستان و کرد

فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد استان کردستان