کردستان و کرد

خانه کرد (عمارت آصف)، کردستان - سنندج (فیلم)