کردها در حسکه آتش بس اعلام کردند

چیزهایی که کردها از خودرو داعشی ها پیدا کردند (فیلم)