کریشمه عزیزی

خداداد عزیزی: وقتی فرهاد مجیدی برای خودش بازی می کند و قیچی می زند، من هم بهش پاس نمی دهم