کشته شدن یک آمریکایی در درگیری با طالبان

توصیف زنان افغان از وضعیت قندوز هنگام ورود طالبان