کشتی امروز بشیر باباجان زاده

پیروزی بشیر باباجان زاده مقابل حریف چینی