کشتی قهرمانی دبیرالمپیک

پایان کار مسابقات قهرمانی کشتی آزاد جهان با قهرمانی کشتی گیر ایرانی ( کیلیپ )