کشف جسد در رودخانه ورده ده بدرآباد خرم آباد

اثر تکخوانی قاسم اکبری بدرآباد (فیلم)