کشف جسد در رودخانه ورده ده بدرآباد خرم آباد

اشک‌های سوزناک پدر و مادر آتنا در غم فراق فرزند ( کیلیپ )