کشف جسد در رودخانه ورده ده بدرآباد خرم آباد

لحظه کشف جسد یخ زده در رودخانه بالیقلوچای اردبیل