کفش طبی کفی طبی ارتز پروتز

ساخت و طراحی کفش های ارتوپدی (مرکز تحقیقاتی طب نادر)