کمبود فضای سبز در استان فارس سبب ایجاد کانون‌های ضدبارش شده است