کمبود فضای سبز در استان فارس سبب ایجاد کانون‌های ضدبارش شده است

اختلافات مسلمانان سبب نفوذ دشمنان شده است