کمبود فضای سبز در استان فارس سبب ایجاد کانون های ضدبارش شده است

کمبود فضای سبز تبریز و نابودی باغشهر قدیم ایران