کمبود فضای سبز در استان فارس سبب ایجاد کانون های ضدبارش شده است