کمبود فضای سبز در استان فارس سبب ایجاد کانون های ضدبارش شده است

اختلافات مسلمانان سبب نفوذ دشمنان شده است