کمیته المپیک کنیا تهدید به تعلیق شد

قهرمانی دونده کنیا در دوی ماراتن المپیک ریو