کنایه سنگین گرت بیل به انگلیسی ها

گل زیبا گرت بیل به تاتنهام