گابی گل بازی در بارسلونا کنار نیمار خیلی خوب خواهد بود