گروهه تلگرام دانشگاه ازاد اارومیه

نیروهای عراقی در دانشگاه موصل