گسترش ضرب المثل زبان سرخ سرسبز می دهد برباد دل که پاک است زبان بی باک است