گسترش همکاری های سیاسی و اقتصادی تهران- دمشق ضروری است

روابط اقتصادی و سیاسی ایران و ارمنستان گسترش می یابد