گسترش همکاری های سیاسی و اقتصادی تهران- دمشق ضروری است