گفتم برم گردان نمیخواهم بمانیم

صابر خراسانی - گفتم برم گردان نمی خواهم بمانیم...