_هنوز_به_بازیکنانم_اعتماد_دارم گواردیولا: اغذیه مرا حسابی سرگرم کرده بود

گواردیولا: اغذیه مرا حسابی سرگرم کرده بود

این گربه چه حسابی کرده اینطوری شده