یک کانال برای جقی ها

شروع جنگ با لمران اپارات(انگری هکر-هات بوی۴۴۱)