۶۵ درصد کنکوری های دشتی بانوان هستند

۳۷ درصد معتادین تحصیلکرده هستند