۶۵ درصد کنکوری های دشتی بانوان هستند

کارتون تیتان ها بپیش(چهل درصد چهل درصد بیست درصد)