۶۵ درصد کنکوری های دشتی بانوان هستند

اولین دورۀ مسابقات موتور کراس بانوان در ایران ( کیلیپ )