10 میلیارد بار بمباران زمین در هر ثانیه

شفق قطبی در آسمان نروژ ( فیلم )