10 میلیارد بار بمباران زمین در هر ثانیه

گرمایش زمین در 26 ثانیه !