500 روز جنگ در فقیرترین کشور عربی

می دونید فقیرترین کشور جهان کدومه ؟ (فیلم)