ابراهیم جعفری: تروریسم پیش از آنکه یک رفتار باشد، یک تفکر است

حسن روحانی - تروریسم نمیتواند ابزار مفیدی برای هیچ کشوری باشد (فیلم)