ابراهیم جعفری: تروریسم پیش از آنکه یک رفتار باشد، یک تفکر است