دانلود ویدیوی یا من اسمه دواء و ذکره شفاء موضوعی علمی اخلاقی در سخنان دکتر حسین علی رمضانی ( کیلیپ ) از

درک کردن این نکته که اذکار و اوراد قابلیت تاثیر در سیر تکوینی می باشند نشان دهنده ارتباط عالم تکوین با تشریع می باشد.....
۰۰:۱۶:۰۴, ۲۸ آبان ۱۳۹۶
ویدیو های مرتبط