دانلود ویدیوی فلزیاب تصویری نقطه زنی دقیق طلا ( فیلم ) از

فلزیاب تصویری نقطه زنی دقیق طلا http://www.tja777.ir فلزیاب تصویری نقطه زنی دقیق طلا را با شرایط تصاویر لکه رنگی مشخص مینماید و وضعیت ترکیب لکه رنگ ها را با انالیز یا فیلتر دقیق میتوان مشخص نمود تا موقعیت نقطه زنی و محدوده طلا در محوطه ای که تصویربر ...
۰۹:۱۷:۱۶, ۲۴ خرداد ۱۳۹۷
ویدیو های مرتبط