آغاز ثبت نام اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی برای انتخاب رئیس جدید شافعی و خوانساری گزینه های ریاست