آفریده فیلم سازان ما در درک میان موضوع و ایده ضعیف عمل کرده اند