احداث کارخانه تراکتورسازی درزرندیه بامشارکت شرکت کره ا ی بررسی شد