احیای نواربافی در لرستان ۲۰ هزار مترمربع ماشته جاجیم بافته شد