اختصاص بیش از 2 هزار میلیارد اعتبار برای جبران خسارات حوادث غیرمترقبه