ارتش یمن سلاح هایی داریم که هنوز آن را از انبار بیرون نیاورده ایم