اعتراض مردم قائن به کمبود پزشک متخصص در حضور وزیر بهداشت