اعتراف حامی زنگنه به اشکالات مدل جدید قراردادهای نفتی