الیاسی باشگاه تراکتورسازی وارد بازی های برخی افراد نمی شود