ایا درفصل دوم سریال گوزل هارون با دلارا ازدواج میکنه