ایا موردی سراغ دارید پیش فرض های ذهنی محدودیت دانسته ها به قضاوتی منجر شده باشد؟