_دست_روحانی_برای_تغییر_کابینه_بسته_نیست ایرادات مجلس به الگوی جدید قراردادهای نفتی رفع شد

ایرادات مجلس به الگوی جدید قراردادهای نفتی رفع شد