بازيگر ساعت خوش که در اوج فقر وتنگدستی در گذشت که بود