بازیکن دورگه در انتظار تایید برانکو خداحافظی عالیشاه با پرسپولیسی ها