برگزاری نشست تخصصی کلانشهرهای ایران پلاسکوهای آینده