بهره برداری از 32 طرح همزمان با هفته دولت در خرم دره