بیشترین بارندگی در استان اصفهان در فریدونشهر ثبت شد