ب ام و بازسازی مدل 507 متعلق به الویس پرسلی را به پایان رساند