تاج انتخاب نهایی طرح پیراهن تیم ملی را به کروش سپرد