ترامپ چند درصد از برنامه های اوباما را لغو خواهد کرد