خبری بد برای پرسپولیسی ها بیرانوند به پیکان هم نمی رسد