داشتن مشی اعتدالی از مهم‌ترین موضوعات وزارت کشور در انتخاب استاندار است