رقابت پذیری باید همراه با افزایش بهره وری محقق شود در کدام صنایع ایران ظرفیت رقابت پذیری نهفته است