روستاهایی قابلیت اای مشاغل روستایی دارند شناسایی می شوند