روسیه هراسی، آمریکا را به سمت انزوای بین المللی سوق می‌دهد